Logopeda

Logopedia Warszawa jest dziedziną, zajmującą się poprawną wymową i artykulacją dźwięków oraz słów. Wyodrębnia się logopedię ogólną, która polega na kształtowaniu mowy w procesie jej rozwoju, jak i podczas jej udoskonalania a także na logopedię szczegółową, polegającą na usuwaniu wad i zaburzeń mowy.

Termin logopedia pochodzi z greckiego logos (słowo) oraz paideia (wychowanie).  Przedmiotem jej zainteresowań jest więc szeroko rozumiana komunikacja językowa. Logopedia jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych m.in. medycyny, psychologii, lingwistyki i pedagogiki.

Gabinet logopedyczny Warszawa, logopedia Warszawa, zaburzenia mowy Warszawa celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w przezwyciężaniu problemów w dźwiękowym porozumiewaniu się.

Dodaj do zakładek Link.